Metal kesýän diskler üçin esasy ulanyş talaplary

Düwürtik kesiş diskleri, esasan, birleşdiriji, aýna süýümli berkitme, dürli abraziw materiallar bilen utgaşdyrylan, aýna süýümli tor, dürli abraziw materiallar bilen birleşdirilýär we kesiş öndürijiligi, polat we poslamaýan polat ýaly kesilen materiallar üçin aýratyn ajaýyp.Aýna süýüm we rezin berkidiji material hökmünde ulanylýar.Olarda ýokary dartyş, täsir we egilmek güýji bar.“Grassland Grinding Wheel” -iň redaktory metal kesýän diskleri ulanmak üçin esasy talaplary siz bilen paýlaşar:
Diski kesmek

1. Enjamyň dizaýn talaplaryna laýyklykda degişli kesiş diskini saýlaň.
2. Enjamlaşdyrylan enjamlar gorag örtügi, tok tormozy, artykmaç ýüklemek we ş.m. ýaly howpsuzlyk gorag enjamlary bilen enjamlaşdyrylmalydyr.
3. Iş eşigini, gorag äýnegini, gulakhalkalary we ş.m. gurmak we ulanmak we geýmek üçin hünärmen operatorlar bar.
4. Operatorlar ellik geýmeli däldirler, uzyn saçlary iş gapagyna salmaly we howpuň öňüni almak üçin galstuklara we gysgyçlara üns bermeli.
5. Otdan we çygly gurşawdan uzak duruň.

Polat kesmek üçin iň oňat güýç gurallary

Polat kesilmeli poladyň görnüşine baglylykda dürli güýç enjamlary bilen kesilip bilner.Oturdylan, düşürilen armatura 14 "350mm ýa-da 16" 400mm kesiş pyçagyna laýyk geler we bu has agyr polat işlemek üçin has amatlydyr, sebäbi pyçak dogry kesiş pyçagy bilen islendik metaldan kesilip bilner.

Oturgyçda oturdylan damja armatura poladyň gaýtalanýan uzynlygyny çalt we takyk kesmek üçin aýratyn peýdalydyr.Bu gural bilen çäklendirme, diňe 90º burçda kesiler.Inçe, samsyk awtoulag işi üçin aýlanýan ýa-da howa guraly siziň saýlan ýaragyňyz bolup biler.Bular has agyr, has uly gurallary dolandyryp bolmaýan ýerlere barmak kyn bolan ýerlere girmek üçin aýratyn peýdaly güýç gurallarydyr.Şeýle hem, demir kassasy bilen kesip bilersiňiz, ýöne bu güýç guralynyň wagtyň az böleginde edip biljek zady üçin has güýçli iş.


Iş wagty: 16-2021-nji dekabry