Daşary ýurtlarda has giň bazarlary açýarys we dünýä derejesindäki ýokary hilli önümleriň döredilmegini çaltlaşdyrýarys

23 ýyllyk ösüşden soň, goşa tekeler halkara marketing we baýlaşdyrylan amal we dolandyryş boýunça baý tejribe toplady.Kompaniýa has giň bazar giňişligini öwrenmäge we dünýä belli marka gurmagyň tizligini tizleşdirmäge borçlanýar.“Double Goats” Hytaýda Şanhaýda, Dubaýda we Uganda şahamçalaryny yzygiderli döretdi.Dubaýda 100-den gowrak adamdan ybarat professional satuw topary bar.Daşary ýurtdaky emläkleriň sany 50 milliondan geçdi.Häzirki wagtda kompaniýanyň önümleriniň 95% -den gowragy Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Afrika we ş.m. ýaly 70-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär we köp tanymal köpmilletli kompaniýalar bilen durnukly işewür gatnaşyklar ýola goýulýar. we dünýädäki satyn alyş toparlary we eksport görnüşi ýokarlanmagyň gowy tendensiýasyny görkezdi..

20201017140536_19219
nd31807608-we_open_up_broader_overseas_markets_and_accelerate_the_creation_of_world_class_quality_products

Iş wagty: 15-2021-nji dekabry