Biz hakda

outside

Biz kim?

“Hebei Double Goats Grinding Wheel Manufacturing Co., Ltd” 1995-nji ýylda döredilen hususy kärhana bolup, üweýji tigirleri R&D, önümçilik we marketing bilen meşgullanýar.“Işewürlikde bitewilik, yhlas we yhlas” ýörelgelerine eýerip, özümizi Hytaýyň dünýä belli markalarynyň sanawyna goşmagy maksat edinýäris. Biziň üweýji teker önümlerimiz gurluşyk, maşyn öndürmek we himiýa pudaklarynda giňden ulanylýar. Güýçli bazar bäsleşiginde bu pudakda öňdebaryjy orny saklandygy üçin müşderiler tarapyndan ykrar edildi we bellendi.

Zawodymyz

Kompaniýanyň umumy baýlygy 150 million ýuana, 400-den gowrak işgäri (48 gözlegçini we kollej derejesini alan beýleki 102 hünärmeni goşmak bilen) bar.Zawodymyzyň umumy meýdany 58 000 inedördül metre barabar bolup, gündelik önümçilik kuwwaty 400,000 sany bolan 76 sany doly awtomatiki önümçilik enjamy bar.Awtomatiki disk gözlemek / berkitme enjamy we Φ230 doly awtomatiki synag bölümlerini özbaşdak ösdürdik we durnuklylygy üpjün etmek üçin dünýäde iň uzyn 52,5 metrlik kompýuter bilen dolandyrylýan elektrik ýyladyş tuneli gatylaşdyrýan peç önümçilik liniýalaryny gurduk. keyhli möhüm ýerlerde temperaturany ýakyndan gözegçilik edip önümlerimiziň hili.

factory
team

Toparymyz

Biziňkihünärmengözleg we ösüş topary önümleriň täzelenmegine we kämilleşdirilmegine ünsi jemledimüşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin.Hiline şeýle garaýarysbiziňkiömri gany, we çig maly gözden geçirmekden taýýar önümleri eltýänçä, ähli önümçilik prosesi üçin ýokary hilli maglumat yzarlaýyş ulgamyny döretdiler.Bizde gowy enjamlaşdyrylan çig mal barbarlaghanagelýän ähli çig mallary hil gözegçilik barlagymyzyň ilkinji ädimi hökmünde barlamak.Gelýänmateriallar edip bilmeýärhil synagyndan geçýänçä ammara salyň.Önüm toruny ýelim bilen batyrýarlar we kesýärlerbiz tarapyndanbolup biler we bolup bilerulanylýarsargyt tertibine laýyklykda islendik wagt.

Hil kepilligi

workshop

Çig mal garylyp, ussahanada barlanýar we önümçilige diňe standartlara laýyk synagdan geçirilenden soň girýär.Her önümçilik maşynyna ýarym önümi synamak üçin hünärmen gatnaşýar.Önümler gatylaşandan soň, belli bir gatnaşygynda nusgalarda fiziki we öndürijilik synaglary geçirilýär.Ordershli sargytlar üçin nusgalar saklanýar we synag ýazgylary berilýär, bu şertnamalaryň her toplumyny yzyna alyp bolýar.Her bir önüm, ammara girmezden ozal nol kemçilikli gaplama we ammar gazanmak üçin gaplamadan ozal wizual gözden geçirilýär.Müşderiniň ülňülerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin Europeanewropa bazaryndan getirilen synag eserlerini ulanýarys we laýyk gelmeýän önümleriň müşderilerimize eltilmezligi üçin önümlerimizi tehniki aýratynlyklara laýyk synap görýäris.

Halkara marketing we kapitalizasiýa amallaryny dolandyrmak boýunça köp ýyllyk ösüş bilen gazanan baý tejribämiz bilen, bazardaky paýymyzy artdyrmagy we dünýä belli marka gurmagyň tizligini ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.Häzirki wagtda önümlerimiz Europeewropanyň, Eastakyn Gündogaryň, Günorta Amerikanyň, Afrikanyň we Günorta-Gündogar Aziýanyň we beýlekileriň 70-den gowrak ýurduna we sebitlerine 100% eksport edilýär. Şeýle hem köp sanly köpmilletli kompaniýalar we satyn alyş ägirtleri bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýduk. Bütin dünýäde we özara bähbitlere esaslanýan win-win hyzmatdaşlygyny gazandylar.Eksport işimiz ädim-ädim ösýärkä, “Bütewilik, minnetdarlyk, bagyşlamak we gaýratlylyk” görkezmelerimize laýyklykda özümizi köptaraply topar kompaniýasyna öwürmek maksady bilen işleýäris.

Hytaýda bu pudakda ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 we MPA ulgamlarynyň şahadatnamalaryny almakda öňdeligi aldyk.“China Machine Tool and Tool Builders” birleşigine goşulmak üçin tassyklanyldy we “Hebeýdäki ýokary tehnologiýaly kärhana” we “Hebeýde gowy işleýän kärhana” derejesine eýe bolduk.Şeýle hem, “Swing Automatic Grinding Wheel Formation Machine” ýaly önümlerimiziň birnäçe patentini aldyk.

ryzshu(1)